Onze aanpak

Missie en visie

aanpak

7 basisregels

zorg

Missie en visie

Missie

Waarom bestaan we?

KSOM campus Sint-Paulus is dé campus voor wetenschap, techniek en technologie.

Via kwalitatief en vooruitstrevend onderwijs en een goede samenwerking met de bedrijfswereld moedigen we jongeren met wetenschappelijk en/of een technisch talent aan en leiden hen op richting arbeidsmarkt of verdere studies. Hierdoor beantwoordt Sint-Paulus aan de toenemende vraag naar jongeren met een STEM-achtergrond.

We vormen jongeren die flexibel zijn en zich blijvend bekwamen door levenslang leren. Op Sint-Paulus stimuleren we hen om actief deel te nemen aan een snel evoluerende maatschappij.

Onze campus heeft aandacht voor de opvoeding van de totale persoon. Daarbij vertrekken we vanuit christelijke waarden. We begeleiden en voeden jonge mensen op, ongeacht hun levensbeschouwing, achtergrond of etnische afkomst. We gaan met onze leerlingen een leerproces aan waar we inzetten op preventie, interventie en herstelgericht werken.

Visie

Waar willen we in de toekomst naartoe? Wat willen we zijn en waar geloven we in?

KSOM campus Sint-Paulus is een school voor wetenschap, techniek en technologie. We vertrekken vanuit christelijke waarden en streven steeds naar een zo hoog mogelijke kwaliteit en levenslang leren. We leren hen op een positieve en kritische manier omgaan met de overvloed aan informatie in onze maatschappij.

Hiernaast zijn volgende waarden op onze campus richtinggevend:

Als Sint-Paulus leggen we hierbij volgende accenten:

● respect voor jezelf en elkaar

● duurzaamheid

● solidariteit

● eerlijkheid

KRACHTIGE LEEROMGEVING

Omdat de maatschappij steeds sneller verandert, bieden wij vernieuwend en competitief onderwijs aan dat de jongere voorbereidt op de arbeidsmarkt of op verder studeren. De jongere staat voor ons steeds centraal. De eigentijdse uitrusting van de campus ondersteunt het leerproces en vormt een erg krachtige leeromgeving. Iedere betrokkene wordt er positief geïnspireerd. Bovendien maakt onze doorgedreven en constructieve samenwerking met het bedrijfsleven onze jongeren bekwamer en vaardiger.

ONTPLOOIINGSKANSEN

Onze campus helpt de leerlingen in hun groei naar evenwicht, met aandacht voor ieders talenten en met respect voor elkaars eigenheid. Ons opvoedingsproject zorgt voor een toegankelijk leef- en leermilieu, waar:

● vertrouwen heerst,

● iedereen zinvol, veilig en efficiënt kan werken,

● iedereen meetelt,

● leerlingen kansen krijgen.

EENHEID IN VERSCHEIDENHEID

Op onze campus vormen leerlingen, ouders, personeel en Inrichtende Macht één grote levende gemeenschap. Iedereen is hier mee verantwoordelijk voor het onderwijs- en opvoedingsproces. Onze campus staat zo midden in de maatschappij en is niet blind voor de voortdurende veranderingen in de wereld.

DUURZAAMHEID

Duurzaamheid komt op onze campus terug in aandacht voor veiligheid, zorg voor het milieu en de omgeving. Daarnaast kenmerkt duurzaamheid zich ook in de onderlinge relaties op onze campus.

naar boven ^

Aanpak

We zetten in op het creëren van een ordelijk schoolklimaat om het leerproces te bevorderen. We zijn vriendelijk maar duidelijk en streven naar verbinding met de leerling.

We gaan voor heldere instructies.

We benoemen ongewenst gedrag.

We stellen realistische doelen en verwachtingen.

We geven positieve feedback.

We bieden hulp aan in het leerproces.

We zetten in op preventie - interventie - herstel.

naar boven ^

Onze 7 basisregels

Ik ben op tijd op school en in de les.

Ik draag kledij die geschikt is voor school.

Ik heb mijn materiaal bij en draag er zorg voor.

Ik volg de les aandachtig.

Ik communiceer beleefd.

Ik ben oprecht en eerlijk.

Ik behandel iedereen met respect.

naar boven ^

Zorg

Iedereen anders, iedereen gelijk!

Op schoolniveau denken we na over ons zorgbeleid en hoe we aan al onze leerlingen kwalitatief goed onderwijs kunnen bieden. Hiertoe behoort vast en zeker onze brede basiszorg voor àlle leerlingen. Zo kunnen alle leerlingen er bijvoorbeeld op rekenen dat leerkrachten inzetten op positieve feedback, organiseren we een middagstudie, een avondstudie en krijgen ze extra tijd om aan een examen te werken als ze dat nodig hebben. Ons begeleidingsteam werkt samen met je leerkrachten aan een positieve leeromgeving, zij staan steeds voor je klaar.

Voor de leerlingen in de 1e graad doen we er nog een schepje bovenop. Hier is de brede basiszorg nog nét iets uitgebreider. Leerlingen genieten van studiebegeleiding geïntegreerd in het titularisuur, extra sessies leren leren mogelijk, toetsvragen worden voorgelezen, een peter of meter en nog veel meer...

Soms is die basiszorg niet voldoende. Onze zorgcoördinator bekijkt met jou wat je sterke punten zijn, maar ook wat minder gaat pakken we samen aan. Samen met je leerkrachten of ouders gaan we op zoek naar geschikte ondersteuningsmiddelen en maatregelen en bekijken we hoe we dit op onze campus kunnen waarmaken.

Leer- en ontwikkelingsstoornissen – en hoe we hier mee omgaan – zijn voor iedereen anders. Op regelmatige basis vergaderen de zorgcoördinator en leerlingbegeleiders met de gedragsbegeleider en directie. Indien nodig werken we ook samen met het CLB of het ondersteuningsnetwerk.

naar boven ^